TULE KOHALE: +372 5903 2810

IGA MINUT MEIEGA TIKSUB SINU ÕIGLUSE KASUKS!

Võlaõigus

Võlaõigus ehk lepinguõigus ja lepinguvälised võlasuhted on valdkond, millega igapäevaelus pidevalt kokku puututakse. Võlasuhted ehk lepingulised suhted tekivad peamiselt poolte vahel sõlmitavatest lepingutest. Näiteks poest toitu ostes me ei küsi endalt kunagi, kas tegemist võib olla mingi lepinguga, sest tegemist on täiesti tavapärase igapäevase rutiinse toiminguga. Kuid ometi on tegemist suulise ostu-müügilepinguga, kus üks pool teeb oma hinnapakkumise kaubale ja teine pool aktsepteerides seda, nõustub kauba eest tasuma. Samas võlasuhted võivad tekkida ka kahju õigusvastasest tekitamisest, alusetust rikastumisest jms. Igasuguste lepingute sõlmimisel on iga tööetapp läbirääkimiste alustamisest kuni lepinguprojektide väljatöötamise ja viimistletud dokumendi koostamiseni otsustava tähtsusega lepingupoolte eesmärkide saavutamisel. Seatud eesmärkide saavutamiseks on äärmiselt oluline kaasata juba läbirääkimiste alustamise etapist jurist, kes jälgiks, et kõik juriidilised aspektid oleksid lepingus kajastatud Teie huvidest lähtuvalt.

Võlaõiguse valdkonnas abistame oma kliente allpooltoodud küsimustes:

VÕLAÕIGUSE MÕISTED

LEPINGUVÄLISED VÕLASUHTED

tüüptingimus, võlatunnistus, osavõlgnik, ühisvõlgnik, solidaarvõlgnik, viivis, kahju tekitamine, varaline kahju, mittevaraline kahju, otsene varaline kahju, saamata jäänud tulu, kahju hüvitamine, käendamine, käsiraha, leppetrahv, nõude loovutamine, lepingu ülesütlemine, lepingust taganemine, tasaarvestus, õigusnõuanne tasu avalik lubamine, käsundita asjaajamine, alusetu rikastumine, kahju õigusvastane tekitamine, juriidiline abi

VÕLGADE LIKVIDEERIMINE

LEPINGUD

nõue, võlg, võlanõue, võlanõude koostamine, võlanõude loovutamine, võlanõustamine, võlgnike nõustamine, võlanõuete kohtueelne menetlus, võlgade menetlemine, võlamenetlus, pretensioonide koostamine, kaebuste koostamine, võlaabi, võlgade vaidlustamine, võlgade sissenõudmine, nõuete sissenõudmine, võlanõuete sissenõudmine, nõuete vaidlustamine, võlanõuete vaidlustamine, võlaprobleemide lahendamine, võlateatise koostamine, võlgade loovutamine, maksekäsu kiirmenetlus, maksekäsu kiirmenetlus võlanõudes, maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine võlanõudes, maksekäsu kiirmenetluse avaldus võlanõudes, esindamine kohtus eellepingu koostamine, lepinguprojekti koostamine, lepingu koostamine, lepingu sõlmimine, lepingu õiguslik analüüs, koduukseleping, sidevahendi abil sõlmitud leping, arvutivõrgu abil sõlmitud leping, käendusleping, müügileping, ostueesõigus, vahetusleping, faktooringuleping, kinkeleping, üürileping, rendileping, liisinguleping, litsentsileping, frantsiisileping, ehitise ajutise kasutamise leping, tasuta kasutamise leping, laenuleping, krediidileping, kindlustusleping, kahjukindlustus, veosekindlustus, vastutuskindlustus, õigusabikulude kindlustus, elukindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus, ravikindlustus, elurendiseleping, ülalpidamisleping, kompromissileping, seltsinguleping, käsundusleping, töövõtuleping, maaklerileping, agendileping, komisjonileping, maksekäsund, tervishoiuteenuse osutamise leping, veoleping, kaubaveoleping, reisijaveoleping, ekspedeerimisleping, pakettreisileping, hoiuleping

Õigusvaldkonnad