TULE KOHALE: +372 5903 2810

IGA MINUT MEIEGA TIKSUB SINU ÕIGLUSE KASUKS!

Tsiviilkohtumenetlus

Meie eesmärgiks on eelkõige jõuda mõlemaid pooli rahuldava kompromissini enne kohtusse pöördumist, sest kohtumenetlus on tihti aeganõudev protsess, mis lisaks ajale kulutab ka kliendi ressursse, seda nii riigilõivu näol kui ka õigusabi kulude näol. Kuid sellele vaatamata oleme valmis oma kliendi huve kaitsma ka kohtus. Esindame oma kliente kohtuvaidlustes võiduka lõpuni. Peale võidu saavutamist esindame kliente vajadusel ka kohtutäituri juures asjaajamisel ja läbirääkimistel, sest tihti esineb vajadus peale kohtuotsuse jõustumist pöörduda kohtutäituri poole, kes rakendab vastavad abinõud selleks, et näiteks võlgnikult raha sisse nõuda.

Tsiviilkohtumenetlus valdkonnas abistame oma kliente allpooltoodud küsimustes:

TSIVIILKOHUS

KULUD

tsiviilõigus, tsiviilasi, hagimenetlus, hagita menetlus, hagiavaldus, hagiavalduse koostamine, kompromissi sõlmimine, kohtumenetlus, menetlus, vaidluste lahendamine, juriidiline õigusnõustamine, läbirääkimine, esindamine läbirääkimistel, esindamine maakohtus, menetlusdokumentide koostamine kohtuliku arutamise avalikkus, menetluse kinniseks kuulutamine, protokollile vastuväite esitamine, menetlustähtajad, tsiviilasja hind, hagihind, kohtukulud, menetluskulud, riigilõiv, riigilõivu tasumine, kautsjon, kautsjoni tasumine, menetluskulude jaotus, menetlusabi, riigipoolne menetlusabi, riigi menetlusabi, menetlusabi taotlus, hagiavalduse esitamine, tsiviilhagi esitamine, juriidiline nõustamine

ÕIGUSKAITSE TAGAMINE

MENELTUSED

menetlusosalise õigused, menetlusosalise kohustused, õigusvõime, teovõime, tõendite esitamine, tõendite kogumine, vande all ülekuulamine, asitõend, vaatlus, eksperdiarvamus, ekspertiisi korraldamine, hagi esitamine, vastuhagi esitamine, hagi tagamine, hagi tagamise abinõud, hagi tagamise avaldus, esialgse õiguskaitse rakendamine, juriidiline õigusabi eelmenetlus, eelistung, kirjalik menetlus, lihtmenetlus, dokumendimenetlus, hagita perekonnaasjad, kohtuistungile mitteilmumine, kohtuistungilt puudumine, tagaseljaotsus, kaja esitamine, hagist loobumine, kompromiss, hagi õigeksvõtmine, vastuväite esitamine, maksekäsu kiirmenetlus lapse elatisnõudes, üleskutsemenetlus, isiku surnuks tunnistamine, täisealise eestkoste, õigusabi

TAOTLUSED, KAEBAMINE

isiku paigutamine kinnisesse asutusse, lähenemiskeeld, alaealise eestkoste, lapsendamise avaldus, alaealise teovõime laiendamine, põlvnemise tuvastamine, pärandi hoiumeetmed, määruskaebuse esitamine, apellatsioonimenetlus, ringkonnakohtusse edasikaebamine, apellatsioonitähtaeg, määruskaebus ringkonnakohtus, esindamine ringkonnakohtus, asjaajamine ametiasutustes, asjaajamine kohtus, juriidiline konsulteerimine

Õigusvaldkonnad