TULE KOHALE: (+372) 5551 3335
VÕI KÜSI JURIIDILIST NÕU LÄBI VEEBI

IGA MINUT MEIEGA TIKSUB SINU ÕIGLUSE KASUKS!

Õigusvaldkonnad

Asjaõigus

Asjaõigus valdkonnas puututakse sageli kokku küsimustega, mis puudutavad omandit, selle kasutamist ja omandil lasuvaid kitsendusi. Näiteks igal maatükil on olemas omanik. Omanik võib omakorda anda maatüki kellelegi kasutamiseks, millest tekivad kasutamise õigused. Loomulikult võivad maatükil olla ka kitsendused. Näiteks maaomanikul ja selle kasutajal, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja.

Asjaõiguse valdkonnas abistame oma kliente allpooltoodud küsimustes:

VALDUS

OMAND

valdaja, seaduslik valdus, ebaseaduslik valdus, heauskne valdus, pahauskne valdus, vallasasi, kinnisasi, valduse kaitse, omavoli, omaabi, otsimisõigus, omavoliline valdus, õigusalane konsultatsioon, on-line konsultatsioon omand, omanik, ühine omand, kaasomand, ühisomand, omandi kaitse, vallasomand, heauskne omandamine, pahauskne omandamine, hõivamine, leid, leiutasu, peitvara, igamine, loodusvili, kinnisomand, kinnisomandi ulatus, õiguskonsultatsioon

KINNISOMANDI KITSENDUSED

PIIRATUD ASJAÕIGUSED

naabrusõigused, avalikult kasutatav tee, juurdepääs avalikult kasutatavale teele, kinnisasjale juurdepääs üle võõra kinnisasja, tehnovõrgud, tehnorajatised, avalikud veekogud, kallasrada, vallasvaratehingud, kinnisvaratehingud, asjaõiguslepingu koostamine servituudid, reaalservituut, kasutusvaldus, isiklik kasutusõigus, reaalkoormatis, hoonestusõigus, ostueesõigus, pandiõigus, pant, vallaspant, käsipant, registerpant, õiguste pantimine, kinnispant, hüpoteek, kohtulik hüpoteek, esindamine kohtus

Haldusõigus

Juhtub olukordi, kus tunneme ennast riivatuna näiteks mõnest vallavalitsuse või muu riigiasutuse välja antud haldusaktist. Ka sellistes olukordades ei tasu lootma jääda hea õnne peale, enda õiguste eest peab võitlema, iseenesest asjad ei laabu! Näiteks vallavalitus annab naaberkrundile ehitusloa, kuid Teie näete oma krundi edasisele normaalsele kasutamisele suurt takistust, sest naabri tulevane suur maja hakkab oluliselt varjama Teie krundi päikesevalgustust.

Meie eesmärgiks on eelkõige jõuda mõlemaid pooli rahuldava kompromissini enne kohtusse pöördumist, sest kohtumenetlus on tihti aeganõudev protsess, mis lisaks ajale kulutab ka kliendi ressursse, seda nii riigilõivu näol kui ka õigusabi kulude näol. Kuid sellele vaatamata oleme valmis oma kliendi huve kaitsma ka kohtus. Esindame oma kliente kohtuvaidlustes võiduka lõpuni.

Haldusõiguse ja haldusmenetluse ning halduskohtumenetluse valdkonnas pakume oma klientidele järgmiseid teenuseid:

 • kohaliku omavalitsuse haldusaktide vaidlustamine
 • kohaliku omavalitsuse toimingute vaidlustamine
 • kaebuse koostamine ja esitamine halduskohtule
 • asjaajamine kohtus
 • esindamine halduskohtus
 • esindamine ringkonnakohtus

Karistusõigus

Karistusõigus jaguneb oma olemuselt alljärgnevateks süütegudeks ja süüteomenetlusteks (süütegu ja süüteomenetlus):

 • väärtegu ja väärteomenetlus
 • kuritegu ja kriminaalmenetlus

VÄÄRTEGU

Väärteo toimepanemisega kaasnev väärteomenetluse valdkond võib puudutada paljusid. Igaüks meist võib täiesti tahtmatult sattuda väärteomenetluses menetlusaluseks isikuks. Näiteks koostatakse Teile väärteoprotokoll, sest jõite avalikus kohas õlut. Tegelikkuses olete veendunud, et lihtsalt jalutasite tänaval avatud õlupudeliga ning joomist Teie poolt ei esinenud või koguni jõite alkoholivaba õlut. Väärteomenetluses on väga tähtis hinnata kõiki tõendeid kogumis ja juriidiliselt korrektse vastulause puhul on võimalik väärteomenetlus lõpetada. Kas meenub tuttav olukord?

Väärteomenetluse valdkonnas abistame oma kliente allpooltoodud küsimustes:

VÄÄRTEOKOOSSEIS

EDASIKAEBAMINE

väärteo aegumine, hoiatamismenetlus, hoiatustrahv, hoiatamisotsus, suuline hoiatus, kiirmenetlus, üldmenetlus, kohtuväline menetleja, rahatrahv, arest, sõiduki juhtimise õiguse äravõtmine, menetlusaluse isiku kaitsmine, esindamine ametiasutustes, tõendite hindamine, menetlusdokumentide koostamine kaebuse esitamine, kaebus kohtuvälise menetleja tegevuse peale, kaebuse esitamine maakohtule, vastulause esitamine, kaebus kohtuvälise menetleja otsuse peale, väärteo otsuse peale edasikaebamine

VAIDLUSTAMINE

ringkonnakohtusse kaebamine, apellatsiooni esitamine, apellatsioonkaebuse esitamine, materiaalõiguse ebaõige kohaldamine, väärteomenetlusõiguse oluline rikkumine, määruskaebuse esitamine

KURITEGU

Kriminaalmenetluse valdkonnas abistame oma kliente allpooltoodud küsimustes: Kuriteo toimepanemisega kaasneva kriminaalmenetluse valdkonnaga enamik inimesi tavaliselt kokku ei puutu. Samas on süüdistus kuriteos ränk süüdistus, mis võib lõppeda ka vabaduse kaotusega ehk siis vangistusega. Kuriteo toimepanemises süüdistuste puhul on kaitsja olemasolu hädavajalik, sest ise olles asja sees ei nähta kas siis süüd kergendavaid asjaolusid või koguni süüd välistavaid võimalusi. Näiteks teisele isikule kehavigastuste tekitamine on kriminaalkorras karistatav, kuid ei tasu unustada, et kehavigastuste tekitamine hädakaitseseisundis on lubatud kui seejuures ei ületata hädakaitse piire. Ka joobeseisundis sõiduki juhtimine on juba esmakordsel juhtumil kriminaalkorras karistatav, kuid ei tasu unustada, et seejuures peab olema tõendatud sõidufakt, see tähendab, peab olema tunnistaja, kes nägi sõitu pealt.

KURITEOKOOSSEIS

TÕENDAMINE

süütuse presumptsioon, kahtlustatava õigused ja kohustused, süüdistatava õigused ja kohustused, kannatanu õigused ja kohustused, tsiviilkostja õigused ja kohustused, kaitsja õigused ja kohustused, taandamine, ristküsitlus, kohtu nõupidamissaladus, kriminaalmenetlusõiguse oluline rikkumine, süüteokatse, kõlbmatu süüteokatse, hädakaitse, hädaseisund, karistust kergendavad asjaolud, karistust raskendavad asjaolud, süüteo aegumine, süüteokoosseis, lihtmenetlus, lühimenetlus, kokkuleppemenetlus, käskmenetlus, kiirmenetlus, kohtueelse menetluse kokkuvõte, süüdistusakt, süüdistusakti koostamine, kriminaalmenetluse ajend, kriminaalmenetluse alus, kriminaalmenetluse alustamata jätmine, kriminaalmenetluse lõpetamine tõend, tõendamisese, anonüümne tunnistaja, tunnistaja turvalisuse tagamine, ütluste andmisest keeldumine, tunnistaja ülekuulamine, kahtlustatava ülekuulamine, vastastamine, ütluste seostamine olustikuga, äratundmiseks esitamine, sündmuskoha vaatlus, laiba vaatlus, dokumendi vaatlus, asitõendi vaatlus, isiku läbivaatus, posti läbivaatus, läbiotsimine, uurimiseksperiment, ekspertiis, jälitustoiming, varjatud jälgimine, objekti varjatud läbivaatus, objekti varjatud asendamine, posti varjatud läbivaatus, salajane pealtkuulamine, salajane pealtvaatamine, kuriteo matkimine

KRIMINAALMENETLUSE TAGAMINE

KAEBUSE ESITAMINE

tõkendid, kahtlustatavana kinnipidamine, elukohast lahkumise keeld, vahistamine, kautsjon, sundtoomine, tagaotsimine, ajutine lähenemiskeeld, vara arestimine uurimisasutuse tegevuse peale kaebamine, prokuratuuri tegevuse peale kaebamine, maakohtule kaebuse esitamine, edasikaebamine kriminaalasjas, vaidlustamine Riigiprokuratuuris, vaidlustamine ringkonnakohtus, määruskaebus

KARISTUSTE LIIGID

rahaline karistus, vangistus, juriidilise isiku sundlõpetamine, psühhiaatriline sundravi, vara konfiskeerimine, alaealiste mõjutusvahendid, üldkasulik töö, kriminaalhooldus, karistusest tingimisi vabastamine, käitumiskontroll, elektrooniline valve

Kinnisvaratehingute abi

Kui Sa ei usalda täielikult kinnisvara ostu või müügi puhul vastaspoolt või omakasupüüdlikku maaklerit, konsulteeri enne tehingut või lepingu sõlmimist meiega!

Pakume:

 • Hinnangut müüdava objekti tehnilise olukorra ja õigusliku staatuse kohta:
  • Kinnistuga seonduvad õiguslikud probleemid:
   • Servituutide olemasolu ja tähendus edaspidi – läbipääsud, tehnoloogilised liinid
   • Reaalkoormatised ja nendega seonduvad kulud
   • Märked ja hüpoteegid kinnistul
   • Ostueesõiguse tuvastamine
   • Ehitisega seonduvad planeeringud
  • Ehitisega seonduvad õiguslikud probleemid
   • Ehitise vastavus ehitusregistris märgitule
   • Kasutusload, elektrivõrgu piisavus – ehitise ümberehituste seaduslikkus
   • Kolmandate isikute (üürnikud, sissekirjutatud isikud, jne.) õigused ehitise või selle osale – ehitise ajalugu
   • Muud probleemid – muinsuskaitse, jne.
  • Ehitise tehnilise olukorra hinnang ja varjatud puuduste tuvastamine ning hindamine
  • Dokumentide komplekteerimine korrektseks pakkumuseks müügil ja nõustumiseks ostul
 • Abi läbirääkimistel ja notaris:
  • Abi hinna- ja tehingutingimuste läbirääkimistel vastaspoolega ja vastaspoole maakleriga
  • Suhete korraldamine enda maakleriga – nõuete esitamine maakleri vastu
  • Nõustamine eellepingu koostamisel
  • Nõustamine võlaõiguslepingu koostamisel
  • Nõustamine asjaõiguslepingu koostamisel
 • Nõustamine krediidilepingu pakkumiste hindamisel:
  • Nõustamine tarbijakrediidi infolehe analüüsil ja eri pakkumuste võrdlemisel
  • Nõustamine tarbijakrediidi kulukuse määra võrdlemisel
  • Nõustamine asjaõiguslike ja võlaõiguslike tagatiste andmisel (hüpoteek, käendus)
  • Käendaja nõustamine tema õigustest ja käenduslepingu analüüs
 • Omaniku ja kasutaja nõustamine kasutusvalduse ja üürilepingute koostamisel, muutmisel ja lõpetamisel.
 • Nõustamine hoonestusõigusega seonduvates probleemides.
 • Nõustamine suhetes kaasomanikuga – kasutuskorrad, ostueesõigused.
 • Nõustamine asjaajamises arendaja ja ehitajaga.
 • Nõustamine makseraskuste puhul:
  • Makseraskuste õiguslik ja rahanduslik analüüs, sealhulgas õiguslikud tagajärjed
  • Makseraskuste ületamise analüüs – krediidi ümberfinantseerimise analüüs, võlgade ümberkujundamine, pankrot.
 • Nõustamine kinnisvara pärandamisega – võlad, suhted kaaspärijatega, pärandi müük.

Korteriühistu abi

Korteriühistu on korteriomandiseaduses sätestatud korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu valdkonnas abistame oma kliente allpooltoodud küsimustes:

Pankrotimenetlus

Pankrotimenetluses aitame alustada pankrotimenetlust, valmistades ette kõik vajalikud materjalid.

Perekonnaõigus

Perekonnaõigus on tõsine ja keeruline valdkond, mis puudutab igat inimest. Võib juhtuda, et avastatakse ennast väljapääsmatus olukorras, sest perekond on üks olulisemaid väärtusi ja tihti ollakse mõnest pereliikmest sõltuvuses kas siis rahalises või moraalses mõttes. Igasugusest keerulisest olukorrast on aga olemas väljapääs ehk siis optimaalne lahendus, kuid kõikide võimalike positiivsete lahenduste peale on ise raske tulla.

Perekonnaõiguse valdkonnas on peamised probleemid seotud ühisvara jagamisega, lastele elatise ehk alimentide maksmisega ja lahku läinud lastevanemate puhul nende ühiste laste elukoha ja suhtlemiskorra kindlaksmääramises. Oluliseks tuleb siinkohal pidada just kohtuvälise lahenduse võimalikkust kokkulepete saavutamise teel, et vältida osapoolte vahelist suhete pingestamist ja edaspidist aeganõudvat kohtumenetlust.

Perekonnaõiguse valdkonnas abistame oma kliente allpooltoodud küsimustes:

ABIELU JA ABIELU LÕPPEMINE

ABIKAASADE VARASUHTED

abielu sõlmimine, keelatud abielu, abiellumiskeeld, abiellumisiga, abielu kehtetus, kehtetu abielu, näilik abielu, fiktiivne abielu, abielu tühisus, tühine abielu, abielu kehtetuks tunnistamine, abieluline kooselu, abieluline lahuselu, abikaasade õigused ja kohustused, perekonna ülalpidamise kohustus, abielu lahutamine, abielu taastamine, lahutatud abikaasa ülalpidamine, ülalpidamise kohustus, elatis lahutatud abikaasale, ülalpidamisleping, ülalpidamise leping, lahutus kohtus, lahutus kohtu kaudu, e-nõustamine abieluvara, abieluvaraleping, abieluvaralepingu koostamine, ühisvara, abieluvara ühisus, varaühisus, abieluvara lahusus, lahusvara, varalahusus, ühisvara valitsemine, ühisvara valdamine, ühisvara käsutamine, ühisvara jagamine, soetisvara, koguvara, põhivara, juriidiline konsultatsioon

ÜLALPIDAMISKOHUSTUS

HOOLDUSÕIGUS, LAPSENDAMINE JA EESTKOSTE

otsejoones sugulased, külgjoones sugulased, alanejad sugulased, ülenejad sugulased, hõimlus, põlvnemise kindlakstegemine, isaduse omaksvõtt, isaduse tuvastamine, ülalpidamiskohustus, ülalpidamine, elatis, alimendid, elatise väljamõistmine, alimentide väljamõistmine, elatisabi, elatisabi taotlus, elatisabi taotlemine, maksekäsu kiirmenetluse avaldus elatisnõudes, avalduse esitamine lapse elatisnõudes, maksekäsu kiirmenetlus elatisnõudes, juriidilised konsultatsioonid vanema hooldusõigus, ühine hooldusõigus, vanema hooldusõiguse piiramine, vanema hooldusõiguse äravõtmine, vanema õiguste äravõtmine, lapse esindamine, isikuhooldus, varahooldus, lapsendamine, lapsendamissaladus, lapsendaja ülalpidamiskohustus, lapsendamise kehtetuks tunnistamine, eeskoste alaealise üle, eestkoste täisealise üle, erieestkostja, esindamine kohtus hagita menetluses

Pärimisõigus

Pärimine on valdkond, millega puutuvad kokku kõik inimesed. Paratamatult tekib igaühel mingil eluetapil küsimus, mis saab minu varast peale minu surma või kes pärib esivanemate vara? Kui ma pärin, kas pean siis kinni maksma ka kõik pärandaja võlad?

Pärimisõiguse valdkonnas abistame oma kliente allpooltoodud küsimustes:

MÕISTED

PÄRIMISE LIIGID

pärimine, pärandaja, pärand, pärandi avanemine, pärimisvõime, pärimiskõlbmatus, testeerimisiga, asepärija, eelpärija, järelpärija, annak, sihtkäsund, sihtmäärang, testamenditäitja, testamendi tühistamine, juriidiline õiguskonsultatsioon, on-line nõustamine seadusjärgne pärimine, pärimine seaduse järgi, seadusjärgsed pärijad, abikaasa seadusjärgse pärijana, pärimine testamendi järgi, notariaalne testament, kodune testament, omakäeliselt kirjutatud testament, abikaasade vastastikune testament, pärimisleping, õigusnõustamine

PÄRANDI VALITSEMINE

sundosa, pärandvara hoidmine, pärandi vastuvõtmine, pärandist loobumine, pärandi inventuur, vastutus pärandaja kohustuste eest, pärija õigused ja kohustused, kaaspärija, pärandvara jagamine, eelpärand, pärimistunnistus, esindamine kohtus hagimenetluses

Tsiviilkohtumenetlus

Meie eesmärgiks on eelkõige jõuda mõlemaid pooli rahuldava kompromissini enne kohtusse pöördumist, sest kohtumenetlus on tihti aeganõudev protsess, mis lisaks ajale kulutab ka kliendi ressursse, seda nii riigilõivu näol kui ka õigusabi kulude näol. Kuid sellele vaatamata oleme valmis oma kliendi huve kaitsma ka kohtus. Esindame oma kliente kohtuvaidlustes võiduka lõpuni. Peale võidu saavutamist esindame kliente vajadusel ka kohtutäituri juures asjaajamisel ja läbirääkimistel, sest tihti esineb vajadus peale kohtuotsuse jõustumist pöörduda kohtutäituri poole, kes rakendab vastavad abinõud selleks, et näiteks võlgnikult raha sisse nõuda.

Tsiviilkohtumenetlus valdkonnas abistame oma kliente allpooltoodud küsimustes:

TSIVIILKOHUS

KULUD

tsiviilõigus, tsiviilasi, hagimenetlus, hagita menetlus, hagiavaldus, hagiavalduse koostamine, kompromissi sõlmimine, kohtumenetlus, menetlus, vaidluste lahendamine, juriidiline õigusnõustamine, läbirääkimine, esindamine läbirääkimistel, esindamine maakohtus, menetlusdokumentide koostamine kohtuliku arutamise avalikkus, menetluse kinniseks kuulutamine, protokollile vastuväite esitamine, menetlustähtajad, tsiviilasja hind, hagihind, kohtukulud, menetluskulud, riigilõiv, riigilõivu tasumine, kautsjon, kautsjoni tasumine, menetluskulude jaotus, menetlusabi, riigipoolne menetlusabi, riigi menetlusabi, menetlusabi taotlus, hagiavalduse esitamine, tsiviilhagi esitamine, juriidiline nõustamine

ÕIGUSKAITSE TAGAMINE

MENELTUSED

menetlusosalise õigused, menetlusosalise kohustused, õigusvõime, teovõime, tõendite esitamine, tõendite kogumine, vande all ülekuulamine, asitõend, vaatlus, eksperdiarvamus, ekspertiisi korraldamine, hagi esitamine, vastuhagi esitamine, hagi tagamine, hagi tagamise abinõud, hagi tagamise avaldus, esialgse õiguskaitse rakendamine, juriidiline õigusabi eelmenetlus, eelistung, kirjalik menetlus, lihtmenetlus, dokumendimenetlus, hagita perekonnaasjad, kohtuistungile mitteilmumine, kohtuistungilt puudumine, tagaseljaotsus, kaja esitamine, hagist loobumine, kompromiss, hagi õigeksvõtmine, vastuväite esitamine, maksekäsu kiirmenetlus lapse elatisnõudes, üleskutsemenetlus, isiku surnuks tunnistamine, täisealise eestkoste, õigusabi

TAOTLUSED, KAEBAMINE

isiku paigutamine kinnisesse asutusse, lähenemiskeeld, alaealise eestkoste, lapsendamise avaldus, alaealise teovõime laiendamine, põlvnemise tuvastamine, pärandi hoiumeetmed, määruskaebuse esitamine, apellatsioonimenetlus, ringkonnakohtusse edasikaebamine, apellatsioonitähtaeg, määruskaebus ringkonnakohtus, esindamine ringkonnakohtus, asjaajamine ametiasutustes, asjaajamine kohtus, juriidiline konsulteerimine

Täitemenetlus

Täitemenetlusega puututakse kokku reeglina siis kui kohtuotsus on jõustunud ning raha sissenõudmiseks on vaja pöörduda kohtutäituri juurde. Samas tekib vajadus kohtutäituri juurde pöörduda ka sellisel juhul kui ollakse ise võlgnik ja asi on antud kohtutäituri menetlusse.

Täitemenetluses pakume oma klientidele järgmiseid teenuseid:

 • järelevalve kohtutäituri tegevuse üle
 • kohtutäituri tegevuse vaidlustamine
 • asjaajamine kohtutäituri juures
 • läbirääkimiste pidamine
 • maksegraafiku kooskõlastamine

Võlaõigus

Võlaõigus ehk lepinguõigus ja lepinguvälised võlasuhted on valdkond, millega igapäevaelus pidevalt kokku puututakse. Võlasuhted ehk lepingulised suhted tekivad peamiselt poolte vahel sõlmitavatest lepingutest. Näiteks poest toitu ostes me ei küsi endalt kunagi, kas tegemist võib olla mingi lepinguga, sest tegemist on täiesti tavapärase igapäevase rutiinse toiminguga. Kuid ometi on tegemist suulise ostu-müügilepinguga, kus üks pool teeb oma hinnapakkumise kaubale ja teine pool aktsepteerides seda, nõustub kauba eest tasuma. Samas võlasuhted võivad tekkida ka kahju õigusvastasest tekitamisest, alusetust rikastumisest jms. Igasuguste lepingute sõlmimisel on iga tööetapp läbirääkimiste alustamisest kuni lepinguprojektide väljatöötamise ja viimistletud dokumendi koostamiseni otsustava tähtsusega lepingupoolte eesmärkide saavutamisel. Seatud eesmärkide saavutamiseks on äärmiselt oluline kaasata juba läbirääkimiste alustamise etapist jurist, kes jälgiks, et kõik juriidilised aspektid oleksid lepingus kajastatud Teie huvidest lähtuvalt.

Võlaõiguse valdkonnas abistame oma kliente allpooltoodud küsimustes:

VÕLAÕIGUSE MÕISTED

LEPINGUVÄLISED VÕLASUHTED

tüüptingimus, võlatunnistus, osavõlgnik, ühisvõlgnik, solidaarvõlgnik, viivis, kahju tekitamine, varaline kahju, mittevaraline kahju, otsene varaline kahju, saamata jäänud tulu, kahju hüvitamine, käendamine, käsiraha, leppetrahv, nõude loovutamine, lepingu ülesütlemine, lepingust taganemine, tasaarvestus, õigusnõuanne tasu avalik lubamine, käsundita asjaajamine, alusetu rikastumine, kahju õigusvastane tekitamine, juriidiline abi

VÕLGADE LIKVIDEERIMINE

LEPINGUD

nõue, võlg, võlanõue, võlanõude koostamine, võlanõude loovutamine, võlanõustamine, võlgnike nõustamine, võlanõuete kohtueelne menetlus, võlgade menetlemine, võlamenetlus, pretensioonide koostamine, kaebuste koostamine, võlaabi, võlgade vaidlustamine, võlgade sissenõudmine, nõuete sissenõudmine, võlanõuete sissenõudmine, nõuete vaidlustamine, võlanõuete vaidlustamine, võlaprobleemide lahendamine, võlateatise koostamine, võlgade loovutamine, maksekäsu kiirmenetlus, maksekäsu kiirmenetlus võlanõudes, maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine võlanõudes, maksekäsu kiirmenetluse avaldus võlanõudes, esindamine kohtus eellepingu koostamine, lepinguprojekti koostamine, lepingu koostamine, lepingu sõlmimine, lepingu õiguslik analüüs, koduukseleping, sidevahendi abil sõlmitud leping, arvutivõrgu abil sõlmitud leping, käendusleping, müügileping, ostueesõigus, vahetusleping, faktooringuleping, kinkeleping, üürileping, rendileping, liisinguleping, litsentsileping, frantsiisileping, ehitise ajutise kasutamise leping, tasuta kasutamise leping, laenuleping, krediidileping, kindlustusleping, kahjukindlustus, veosekindlustus, vastutuskindlustus, õigusabikulude kindlustus, elukindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus, ravikindlustus, elurendiseleping, ülalpidamisleping, kompromissileping, seltsinguleping, käsundusleping, töövõtuleping, maaklerileping, agendileping, komisjonileping, maksekäsund, tervishoiuteenuse osutamise leping, veoleping, kaubaveoleping, reisijaveoleping, ekspedeerimisleping, pakettreisileping, hoiuleping

Äriõigus

Äriõigus on valdkond, millega puutuvad kokku eelkõige ettevõtlusega seotud isikud, kuid ka need isikud, kes soovivad alustada oma ettevõtte loomisega, mille idee on peas juba ammu valmis, kuid praktilise teostuse jaoks vajatakse pädevat juriidilist nõu ja abi. Pakume oma klientidele õigusabi konkreetseks majandustegevuseks sobiva organisatsiooni loomisel, selleks vajalike lepingute ettevalmistamisel, ettevõtete ostmisel ja müümisel, äriplaanide ja nende finantseerimisskeemide väljatöötamisel ja rahastamisallikate leidmisel. Samuti korraldame juhatuse ja nõukogu koosolekuid ning aktsionäride üldkoosolekuid. Korraldame Teie eest ja nimel asjaajamist notarite ja äriregistriga.

Äriõiguse valdkonnas pakume oma klientidele järgmiseid teenuseid:

 • firmade ehk äriühingute ja mittetulundusühingute asutamine
 • äriõiguslike tehingute ja õigustoimingute nõustamine ning dokumentatsiooni ettevalmistamine
 • äriühingu loomine, firma loomine
 • põhikirjade koostamine ja muutmine
 • äriregistri kannete muutmise dokumentatsiooni koostamine ja asjaajamine
 • äriühingute ja mittetulundusühingute nõustamine üldkoosoleku, nõukogu ja juhatuse koosolekute läbiviimisel
 • üldkoosoleku, nõukogu ja juhatuse koosoleku otsuste projektide koostamine
 • aktsionäride (osanike) vahelised suhted
 • juhatuse, nõukogu ja aktsionäride (osanike) vahelised suhted
 • juhatuse, nõukogu ja üldkoosoleku (osanike koosoleku) otsuste protokollide koostamine
 • litsentside ja tegevuslubade ning registreeringute taotlemise alase dokumentatsiooni koostamine ja asjaajamine
 • ettevõtete ühinemise ja omandamisega seotud õigusdokumentatsiooni koostamine
 • ärinõustamine
 • juristi abi