TULE KOHALE: +372 5903 2810

IGA MINUT MEIEGA TIKSUB SINU ÕIGLUSE KASUKS!

Karistusõigus

Karistusõigus jaguneb oma olemuselt alljärgnevateks süütegudeks ja süüteomenetlusteks (süütegu ja süüteomenetlus):

  • väärtegu ja väärteomenetlus
  • kuritegu ja kriminaalmenetlus

VÄÄRTEGU

Väärteo toimepanemisega kaasnev väärteomenetluse valdkond võib puudutada paljusid. Igaüks meist võib täiesti tahtmatult sattuda väärteomenetluses menetlusaluseks isikuks. Näiteks koostatakse Teile väärteoprotokoll, sest jõite avalikus kohas õlut. Tegelikkuses olete veendunud, et lihtsalt jalutasite tänaval avatud õlupudeliga ning joomist Teie poolt ei esinenud või koguni jõite alkoholivaba õlut. Väärteomenetluses on väga tähtis hinnata kõiki tõendeid kogumis ja juriidiliselt korrektse vastulause puhul on võimalik väärteomenetlus lõpetada. Kas meenub tuttav olukord?

Väärteomenetluse valdkonnas abistame oma kliente allpooltoodud küsimustes:

VÄÄRTEOKOOSSEIS

EDASIKAEBAMINE

väärteo aegumine, hoiatamismenetlus, hoiatustrahv, hoiatamisotsus, suuline hoiatus, kiirmenetlus, üldmenetlus, kohtuväline menetleja, rahatrahv, arest, sõiduki juhtimise õiguse äravõtmine, menetlusaluse isiku kaitsmine, esindamine ametiasutustes, tõendite hindamine, menetlusdokumentide koostamine kaebuse esitamine, kaebus kohtuvälise menetleja tegevuse peale, kaebuse esitamine maakohtule, vastulause esitamine, kaebus kohtuvälise menetleja otsuse peale, väärteo otsuse peale edasikaebamine

VAIDLUSTAMINE

ringkonnakohtusse kaebamine, apellatsiooni esitamine, apellatsioonkaebuse esitamine, materiaalõiguse ebaõige kohaldamine, väärteomenetlusõiguse oluline rikkumine, määruskaebuse esitamine

KURITEGU

Kriminaalmenetluse valdkonnas abistame oma kliente allpooltoodud küsimustes: Kuriteo toimepanemisega kaasneva kriminaalmenetluse valdkonnaga enamik inimesi tavaliselt kokku ei puutu. Samas on süüdistus kuriteos ränk süüdistus, mis võib lõppeda ka vabaduse kaotusega ehk siis vangistusega. Kuriteo toimepanemises süüdistuste puhul on kaitsja olemasolu hädavajalik, sest ise olles asja sees ei nähta kas siis süüd kergendavaid asjaolusid või koguni süüd välistavaid võimalusi. Näiteks teisele isikule kehavigastuste tekitamine on kriminaalkorras karistatav, kuid ei tasu unustada, et kehavigastuste tekitamine hädakaitseseisundis on lubatud kui seejuures ei ületata hädakaitse piire. Ka joobeseisundis sõiduki juhtimine on juba esmakordsel juhtumil kriminaalkorras karistatav, kuid ei tasu unustada, et seejuures peab olema tõendatud sõidufakt, see tähendab, peab olema tunnistaja, kes nägi sõitu pealt.

KURITEOKOOSSEIS

TÕENDAMINE

süütuse presumptsioon, kahtlustatava õigused ja kohustused, süüdistatava õigused ja kohustused, kannatanu õigused ja kohustused, tsiviilkostja õigused ja kohustused, kaitsja õigused ja kohustused, taandamine, ristküsitlus, kohtu nõupidamissaladus, kriminaalmenetlusõiguse oluline rikkumine, süüteokatse, kõlbmatu süüteokatse, hädakaitse, hädaseisund, karistust kergendavad asjaolud, karistust raskendavad asjaolud, süüteo aegumine, süüteokoosseis, lihtmenetlus, lühimenetlus, kokkuleppemenetlus, käskmenetlus, kiirmenetlus, kohtueelse menetluse kokkuvõte, süüdistusakt, süüdistusakti koostamine, kriminaalmenetluse ajend, kriminaalmenetluse alus, kriminaalmenetluse alustamata jätmine, kriminaalmenetluse lõpetamine tõend, tõendamisese, anonüümne tunnistaja, tunnistaja turvalisuse tagamine, ütluste andmisest keeldumine, tunnistaja ülekuulamine, kahtlustatava ülekuulamine, vastastamine, ütluste seostamine olustikuga, äratundmiseks esitamine, sündmuskoha vaatlus, laiba vaatlus, dokumendi vaatlus, asitõendi vaatlus, isiku läbivaatus, posti läbivaatus, läbiotsimine, uurimiseksperiment, ekspertiis, jälitustoiming, varjatud jälgimine, objekti varjatud läbivaatus, objekti varjatud asendamine, posti varjatud läbivaatus, salajane pealtkuulamine, salajane pealtvaatamine, kuriteo matkimine

KRIMINAALMENETLUSE TAGAMINE

KAEBUSE ESITAMINE

tõkendid, kahtlustatavana kinnipidamine, elukohast lahkumise keeld, vahistamine, kautsjon, sundtoomine, tagaotsimine, ajutine lähenemiskeeld, vara arestimine uurimisasutuse tegevuse peale kaebamine, prokuratuuri tegevuse peale kaebamine, maakohtule kaebuse esitamine, edasikaebamine kriminaalasjas, vaidlustamine Riigiprokuratuuris, vaidlustamine ringkonnakohtus, määruskaebus

KARISTUSTE LIIGID

rahaline karistus, vangistus, juriidilise isiku sundlõpetamine, psühhiaatriline sundravi, vara konfiskeerimine, alaealiste mõjutusvahendid, üldkasulik töö, kriminaalhooldus, karistusest tingimisi vabastamine, käitumiskontroll, elektrooniline valve

Õigusvaldkonnad