TULE KOHALE: +372 5903 2810

IGA MINUT MEIEGA TIKSUB SINU ÕIGLUSE KASUKS!

Riigilõiv haldusasjades

Riigilõivuseadus näeb halduskohtule esitatavate kaebuste puhul ette järgmist:

 • kaebuse esitamisel tuleb tasuda riigilõivu 250 krooni;
 • kui kaebus esitatakse kahju hüvitamiseks või alusetu rikastumise teel saadu tagastamiseks, tuleb tasuda riigilõivu 5% summast, mille väljamõistmist taotletakse, või vara väärtusest, mille tagastamiseks kohustamist taotletakse, kuid mitte vähem kui 250 krooni ja mitte rohkem kui sama suure hagihinnaga hagi esitamisel tsiviilkohtumenetluses;
 • kui kaebus esitatakse mittevaralise kahju hüvitamiseks, kui nõutava hüvitise summa jäetakse kaebuses märkimata ning taotletakse õiglast hüvitist kohtu äranägemisel, tuleb tasuda riigilõivu 5000 krooni
 • kui kaebus esitatakse maksuhalduri või muu riigiasutuse tegevuse peale maksusummade või maksete määramisel, maksude või maksete sissenõudmisel või sanktsioonide rakendamisel, tuleb tasuda riigilõivu 5% vaidlustatavast summast, kuid mitte vähem kui 250 krooni ja mitte rohkem kui 15 000 krooni;
 • kaebuse esitamisel tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsuse vaidlustamiseks – riigilõiv 5000 krooni;
 • kaebuse esitamisel Taimetoodangu Inspektsiooni otsuse vaidlustamiseks – riigilõiv 2200 krooni;
 • riigihanke vaidlustuse esitamisel:

1. riigilõiv 10 000 krooni, kui riigihanke eeldatav maksumus on rahvusvahelisest piirmäärast väiksem;

2. riigilõiv 20 000 krooni, kui riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda.

 • Kui kaebuses on esitatud mitu alternatiivset nõuet, tasutakse riigilõivu lähtudes nõudest, mille esitamise eest on ette nähtud suurima riigilõivu tasumine.
 • Halduskohtu otsuse peale apellatsioonkaebuse esitamisel tasutakse riigilõivu sama palju, kui tuleb tasuda kaebuse esialgsel esitamisel halduskohtule, arvestades apellatsioonkaebuse ulatust.
 • Haldusasjas esialgse õiguskaitse taotluse esitamisel – riigilõiv 200 krooni.

Kohtul on õigus vabastada isik täielikult või osaliselt riigilõivust, lähtudes isiku maksevõimest. Selleks peab kaebaja esitama kohtule taotluse ja tõendama oma maksevõimetust.

Riigilõivu summas kuni 100 krooni saab maksta sularahas kohtumajas. Kui riigilõiv ületab 100 krooni, tuleb see enne kaebuse kohtusse esitamist tasuda panka. Riigilõiv makstakse Rahandusministeeriumi kontole. Maksekorraldusele tuleb märkida ka viitenumber, mis on iga kohtu puhul erinev. Viitenumbrid kohtuasjade toimingute puhul on järgmised:

 1. Tallinna Halduskohus 2900072673
 2. Tartu Halduskohus 2900072770

Näide: riigilõivu tasumine kaebuse või protesti esitamisel Tallinna Halduskohtule:

Makse saaja Rahandusministeerium Rahandusministeerium

Saaja pangakonto 10220034796011 SEB Eesti Ühispank 221023778606 Hansapank

Maksja Juhan Tamm Juhan Tamm

Maksja pangakonto

Selgitus**

Viitenumber* 2900072673 2900072673

Summa 200 EEK 200 EEK

* Tallinna Halduskohtu kohtuasjade toiming;

** Juhul, kui makset sooritatakse kellegi teise isiku eest, siis selgituse lahtrisse tuleb märkida isiku nimi, kelle eest makse tehakse.